Obchodní podmínky a reklamační řád

(OP)
PRO OBCHOD V ČR a zahraničí
FIRMY Kick The Waves s.r.o.

 

 1. Rozsah platnosti, vymezení pojmů.

  1.1. Pro všechny obchodní případy mezi firmou Kick The Waves s.r.o. Kick The Waves s.r.o. (dále jen prodávající) a další osobou (dále jen kupující) platí tyto Obchodní podmínky a reklamační řád firmy Kick The Waves s.r.o. (dále jen OP). Těmto OP odporující nebo od nich odchylné podmínky kupujícího uznává prodávající jen v případě, že by s jejich platností písemně souhlasil.

  1.2. Tyto OP platí i tehdy, když se obchodní případ nezakládá na písemné smlouvě nebo objednávce.

  1.3. Nedílnou součástí těchto OP je Ceník výrobků a příslušenství firmy Kick The Waves s.r.o. (dále jen CN).

  1.4. Zboží prodávajícího je zboží (popř. výrobky) vyrobené prodávajícím.

  1.5. Zboží jiných firem (třetích osob) je zboží (popř. výrobky), které není vyrobeno ani sestaveno prodávajícím, ale je dodáváno prodávajícím za účelem jeho užití nebo dalšího prodeje.

 2. Objednávání, dodací lhůty.

  2.1. Objednávku je možné doručit osobně, telefonicky, poštou nebo elektronickou poštou.

  2.2. Dodací lhůta bude dohodnuta v rámci objednávky, max. však do 90-120 pracovních dnů. Začíná běžet dnem příjmu objednávky v sídle společnosti Kick The Waves s.r.o. ve Šternberku a končí dnem dokončení výroby.

  2.3. V případě vyšší moci nebo jiných nepředvídatelných mimořádných a námi nezaviněných okolností, se dodací lhůta, pokud je toto překážkou pro včasné splnění našich závazků, v přiměřeném rozsahu prodlouží. Trvá-li zpoždění dodávky déle než 100 pracovních dnů, je kupující oprávněn odstoupit od objednávky nebo smlouvy. Prodlouží-li se dodací lhůta nebo budeme-li závazku k dodání zproštěni, nemůže z toho kupující vyvozovat žádné nároky na náhradu škody. Na okolnosti uvedené tímto článkem 2.3. se může prodávající odvolávat jen tehdy, když o nich kupujícího neprodleně zpravil.

 3. Ceny

  3.1. Naše ceny platí exwork Sternberk, bez expedičního obalu, který se účtuje zvlášť.

  3.2. Ceny jsou určeny ceníkem CN, těmito OP, CENOVOU DOHODOU nebo KUPNÍ SMLOUVOU.

  3.2.1 CN = Ceník výrobků a příslušenství firmy Kick The Waves s.r.o.. V CN jsou uvedeny maloobchodní ceny.

  3.2.2 CENOVÁ DOHODA.

  Stanovuje smluvně odběrové rabaty pro jednotlivé kategorie kupujících. Je nedílnou součástí těchto OP. Nabývá platnosti dnem podpisu a jejím podpisem kupující současně stvrzuje souhlas s těmito OP. Kategorie kupujících jsou VO = velkoodběratel = kupující, zabývající se převážně velkoobchodní činností s odběrem zboží od prodávajícího nad 400 tis. Kč bez DPH ročně a MO = maloodběratel = kupující, zabývající se převážně maloobchodní činností s odběrem zboží od prodávajícího do 400 tis. Kč bez DPH ročně.

  3.2.3 KUPNÍ-SMLOUVA. Uzavře-li kupující s prodávajícím Kupní smlouvu minimálně 8 týdnů před dnem expedice a do 30 dnů po podpisu Kupní smlouvy zaplatí zálohovou platbu ve výši 80 % z celkové ceny objednaného zboží.

 4. Odběrový limit.
  4.1. Prodávající a kupující, pokud kupující odebírá zboží na fakturu, jsou povinni dohodnout se na výši odběrového limitu. Je to objem odebraného dosud nezaplaceného zboží vyjádřený v Kč nebo € včetně DPH. Výše tohoto limitu je stanovena v Cenové dohodě.

 5. Fakturace, platební podmínky.

  5.1. Splatnost faktur, prodlení se splatností.

  Splatnost faktur je 0-14 dnů ode dne jejich vystavení, není-li dohodnuto jinak. Prodlení se splatností faktur je vážným porušením těchto OP a dává právo prodávajícímu fakturovat smluvní pokutu v dohodnuté výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení a úroky z prodlení v dohodnuté výši 0,1% za každý den prodlení. Jakékoliv neuhrazené závazky kupujícího vůči prodávajícímu včetně neuhrazených penalizačních faktur jsou vážným porušením všech smluvních vztahů mezi prodávajícím a kupujícím. Do doby jejich vyrovnání má prodávající právo pozastavit plnění všech svých závazků vůči kupujícímu, např. expedici dodávek zboží. V případě, že dlužník - kupující v tomto období, kdy nemá řádně uhrazeny své závazky vůči prodávajícímu, provede novou objednávku, nebude ze strany prodávajícího přijata. Veškerá práva na náhradu škody v souladu s Obchodním zákoníkem zůstávají tímto nedotčena.

  5.2. Faktury budou zasílány kupujícímu poštou, emailem, nebo předány osobně.

 6. Dodání zboží.

  6.1 Zboží je expedováno ze závodu v Sternberku. Expediční obaly a přepravné nejsou zahrnuty v ceně zboží a jdou k tíží kupujícího, pokud vratné obaly nejsou vráceny.

  6.2 Přepravu zboží ke kupujícímu může na základě dohody zabezpečit dodavatel přepravní službou. Pokud to podmínky přepravce dovolí, provede úhradu přepravného kupující při přejímce zboží. V jiném případě bude částka za přepravu kupujícímu fakturována.

  6.3 Podmínky pro zasílání zboží přepravní službou.

  6.3.1 Zboží objednané a potvrzené v pracovní den do 11.00 hod bude dodáno během následujících pracovní na místo určení (o přesném datu dodání bude zákazník inforovám mailem, telefonicky či osobně). Objednávka i místo vykládky musí být potvrzeny pracovníkem naší firmy, který objednávku vyřizuje.

  6.3.2 Parametry přepravovaného balíku : Hmotnost - do 30 kg, délka - do 1,8 m, součet obvodu a délky do 3 m.

  6.3.3 Reklamace zásilek doručených přepravcem – viz. Reklamační řád čl. 7.7.

  6.4 Přechod nebezpečí.

  Nebezpečí náhodné zkázy nebo náhodného poškození expedovaného zboží přechází předáním zboží na kupujícího, nejpozději však, jakmile zboží opustí závod ve Šternberku. Pokud kupující sám nepřevezme zboží v závodě ve Šternberku a dohodou bylo stanoveno, že přepravu na místo dodání zajistí prodávající, přechází nebezpečí náhodné zkázy nebo náhodného poškození od doby opuštění závodu ve Šternberku do doby přejímky zboží kupujícím na kupujícího. Pro tento účel se zjevným a dostatečným označením zásilky pro kupujícího stanovuje čitelný a nesmazatelný popis každého expedičního balíku názvem a adresou kupujícího. Přesné určení a cena zboží budou uvedeny na faktuře.
 7. Reklamační řád.

  7.1 Všeobecná ustanovení.

  7.1.1 Tento reklamační řád upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při provádění záručních a pozáručních oprav.

  7.1.2 Kupující se zavazuje seznámit se před odběrem zboží od prodávajícího s těmito OP včetně reklamačního řádu.

  7.1.3 Reklamaci u prodávajícího uplatňuje vždy kupující.

  7.2 Záruční doba.

  7.2.1 Záruční doba zboží prodávajícího činí:

  24 měsíců pro konečného zákazníka a začíná běžet dnem převzetí zboží konečným zákazníkem přímo u prodávajícího nebo následně u kupujícího maximálně však 30 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím, který má toto zboží k další distribuci a není současně konečným zákazníkem.

  7.2.2 Záruční doba zboží jiných firem je dána podmínkami těchto firem a je uvedena v obchodní dokumentaci daného zboží.

  7.2.3 Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

  7.3 Nárok na uplatnění záruky.

  7.3.1 Kupující má právo uplatnit záruku jen na zboží, které vykazuje vady, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

  7.3.2 Zboží je vadné, pokud chybně nebyly dodrženy výrobní, montážní nebo distribuční postupy u prodávajícího a následkem toho nemůže plnit účel,

  pro který bylo vyrobeno. Za vady nelze považovat např. nepochopení návodu k montáži, povrchové poškození a oděrky způsobené používáním, apod.

  7.4 Nárok na uplatnění záruky zaniká.

  7.4.1 Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba.

  7.4.2 Poškozením zboží při přepravě – nutno řešit s dopravcem – viz. čl. 7.7.

  7.4.3 Mechanickým poškozením zboží, provedením nekvalifikovaného zásahu nebo změnou parametrů.

  7.4.4 Používáním zboží způsobem, který neodpovídá instrukcím k užívání produktů - viz. čl. 8.

  7.4.5 Nesprávně provedenou montáží, nesprávným zacházením, nesprávnou obsluhou nebo péčí o zboží a to včetně na zboží přepravovaného nákladu.

  7.4.6 Nebude-li reklamované zboží kompletní.

  7.4.7 Poškozením nadměrným zatížením.

  7.4.8 Poškozením působením živlů.

  7.4.9 Pokud byl kupující v době odběru zboží prodávajícím na vady upozorněn a s tím zboží odebral.

  7.5 Způsob provedení reklamace.

  7.5.1 Zboží je nutno reklamovat vždy tam, kde bylo zakoupeno. Prodávající přijme reklamované zboží k reklamačnímu řízení jen od kupujícího.

  7.5.2 Kupující vyplní Reklamační protokol a předá (zašle) jej neprodleně prodávajícímu spolu s reklamovaným zbožím včetně návodu k montáži, který obsahuje datum výroby a značku pracovníka. Formulář Reklamačního protokolu pro vytvoření kopie je součástí těchto OP, nebo je k dispozici na www.kickthewaves.com jako soubor ke stažení.

  7.5.3 Jedná-li se o vadu odstranitelnou, provede prodávající v zákonné lhůtě opravu nebo výměnu vadné části, popř. celého zboží za kus bez vady. Závisí

  to na rozhodnutí prodávajícího. Výměna částí nebo celého zboží je podmíněna jejich fyzickým stavem na skladě.

  7.5.4 Jedná-li se o vadu, kterou nelze odstranit tak, aby zboží mohlo být řádně užíváno, provede prodávající výměnu zboží za jiné funkční stejných nebo

  lepších technických parametrů nebo uzavře reklamaci vystavením dobropisu na vadné zboží.

  7.5.5 Reklamované zboží zaslané bez předchozí dohody kupujícím na náklady prodávajícího nebo jinam, než do sídla prodávajícího (např. nádraží ČD),

  nebude přijato, ale bude vráceno zpět na náklady kupujícího.

  7.6 Ceny oprav a reklamačních řízení.

  7.6.1 Veškeré právem uplatněné záruční opravy jdou k tíži prodávajícího, včetně nákladů na přepravu reklamovaného zboží. Prodávající má však právo výběru nejvhodnějšího druhu přepravy.

  7.6.2 V případě neoprávněné reklamace jdou veškeré náklady s tím spojené k tíži kupujícího dle platného CN.

  7.6.3 Mimo záruční opravy budou účtovány dle platného ceníku.

  7.7 Reklamace poškození zboží při přepravě.

  7.7.1 Příjemce zásilky je povinen si při převzetí zásilku prohlédnout a při zřejmých a znatelných poškozeních, popř. při částečné ztrátě zásilky, zdokumentovat druh, velikost a rozsah poškození (při doručení přepravcem vše zaznamenat do CMR formuláře), neprodleně informovat prodávajícího - zasílatele – firmu – Kick The Waves s.r.o., maximálně však do 48 hod ode dne doručení zásilky, z důvodu uplatnění reklamace u přepravce. Na pozdější uplatnění reklamace nebude možné, dle Reklamačního řádu přepravce, brát zřetel.

 8. Instrukce k užívání produktů Kick The Waves s.r.o.

  8.1 Lodě jsou vyráběny vakouvou metodou z epoxidových pryskyřic s následným tepelným zpracováním.

  8.2 Přesto je vhodné chránit povrch lodě před přímým dopadem slunečního záření (zvláště pak v kombinaci s používáním výrobků ve slané vodě). Slunce může negativně působit na povrch-lak a způsobuje předčasné stárnutí a tím může hrozit po-praskání povrchové vrstvy. Pro minimalizaci poškození zboží slunečním zářením, používáme při výrobě materiály s vysokým faktorem UV.

  8.3 Lodě nejsou stavěny na dlouhodobé působení slané vody. Po každé jízdě ve slané vodě je nutné loď vždy umýt sladkou vodou.

  8.4 Jednotlivé typy lodí vycházejí ze skladeb materiálu, která dává lodi větší či menší tuhost.

  8.4.1 Při výběru zvolte vhodný typ vzhledem k stupni obtížnosti řek na kterých chcete vaší loď používat.

  8.4.2 Levnější provedení jsou určeny na méně obtížný terén a naopak provedení TOP je konstruován na vysoké zatížení dna i paluby.

  8.5 Naše lodě jsou určeny pouze pro sportovní účel - pro závody ve sjezdu.

  8.6 Sendvičová konstrukce našich lodí zaručuje jejich maximální tuhost, nikoli však nerozbytnost

  8.7 Defekty u lodí všech typů a provedení, způsobené nevhodným použitím , nemohou být důvodem k reklamaci.

 9. Závěrečná ustanovení.

  9.1 Místem plnění pro všechny závazky vyplývající z těchto OP je závod firmy Kick The Waves s.r.o., Průmyslová 2, Šternberk 785 01.

  9.2 Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím neupravené těmito OP se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

  9.3 Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy a v souvislosti s ní, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu třemi rozhodci (nebo je-li zájem o skutečně rychlý průběh řízení – jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu) ustanovenými podle tohoto Řádu. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.

  9.4 Kupující se stává vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny.

  9.5 Kupující se zavazuje, že bude rozšiřovat dobré jméno prodávajícího.

  9.6 Kupující bere na vědomí, že údaje o jeho firmě jsou uloženy v dokumentaci a paměti výpočetní techniky prodávajícího a popř. na veřejně přístupné internetové domovské stránce prodávajícího. Prodávající se zavazuje, že s těmito údaji bude nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních dat č. 101/2000 Sb.

  9.7 Tyto OP nabývají platnosti dnem jejich podpisu.